1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti BIG JEWELS, s.r.o., IČO 
  07977301, se sídlem V jirchářích 1265/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 310879 (dále jen „Prodávající“) tvoří v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), nedílnou součást kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a jinou osobou - objednatelem (dále jen „Objednatel“) dále specifikovanou v těchto VOP (dále jen „Kupní smlouva“), a upravují tak vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě nebo v souvislosti s uzavíranou Kupní smlouvou prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese www.gibjewels.com (dále jen „E-shop GIB“), a to prostřednictvím rozhraní této webové stránky (dále jen „Webové rozhraní“).
 2. E-shop GIB nabízí produkty Prodávajícího, kterými jsou nejrůznější šperky (dále jen „Produkt“ či v množném čísle „Produkty“).
 3. Prodejnou se rozumí: kamenná prodejna značky GIB na území České republiky (dále jen „Prodejny“ či v jednotném čísle „Prodejna“).
 4. Prostřednictvím E-shopu GIB si Objednatel může závazně objednat požadované Produkty, a to vyplněním objednávkového formuláře ve Webovém rozhraní E-shopu GIB (dále jen „Objednávka“).
 5. VOP se vztahují na všechny Objednatele Prodávajícího s výjimkou právnických a podnikajících fyzických osob jednajících v rámci své podnikatelské činnosti.
 6. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, což Objednatel stvrzuje ve Webovém rozhraní svým odesláním Objednávky. Odchylná ujednání od VOP mohou být mezi Prodávajícím a Objednatelem výslovně sjednána v Kupní smlouvě. V takovém případě mají odchylná ujednání Kupní smlouvy přednost před ujednáními obsaženými ve VOP. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 7. VOP mohou být Prodávajícím jednostranně měněny, přičemž změna VOP nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na E-shopu GIB. Objednatel bere tuto skutečnost na vědomí a uzavřením Kupní smlouvy s Prodávajícím ji potvrzuje. Změnou VOP však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé na základě předchozího, nezměněného znění VOP po dobu jejich účinnosti.

II. Kupní smouva

 1. Za účelem zakoupení Produktu od Prodávajícího v E-shopu GIB Objednatel vytvoří Objednávku prostřednictvím Webového rozhraní E-shopu GIB. K uskutečnění Objednávky je vždy třeba zvolit požadovaný Produkt, o jehož koupi má Objednatel zájem, vyplnit všechny údaje požadované Prodávajícím v Objednávce.
 2. Vytvořením Objednávky v E-shopu GIB Objednatel vyjadřuje svůj souhlas a vůli uzavřít Kupní smlouvu na dodání vybraného Produktu do místa doručení uvedeného v Objednávce.
 3. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 OZ. Prodávající není povinen v odůvodněných případech (např. jedná-li se o Objednatele, který dříve porušil Kupní smlouvu, VOP, či Zásady ochrany osobních údajů) uzavřít s Objednatelem Kupní smlouvu ohledně nabízených Produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se neužije.
 4. Před finálním odesláním Objednávky Prodávajícímu je Objednatel povinen pozorně zkontrolovat veškeré údaje uvedené v Objednávce. Objednávka obsahuje zejména údaje o (a) objednávaném Produktu, (b) ceně Produktu včetně zvoleného způsobu úhrady ceny za Produkt, (c) způsobu doručení Produktu a o nákladech spojených s doručením Produktu, (d) platném a účinném znění VOP a Zásad ochrany osobních údajů ke dni vytvoření Objednávky. Není-li některý údaj vložený Objednatelem správný, Objednatel se zavazuje ve webovém rozhraní E-Shopu GIB upravit takový chybně zadaný údaj.
 5. Pokud bude Objednatel po Prodávajícím požadovat, aby doručil Produkt Příjemci, je povinen v E-shopu GIB v Objednávce rovněž vyplnit jméno, příjmení, adresu doručení a telefonní číslo Příjemce.
 6. Objednávku Objednatel závazně potvrdí a odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené Objednatelem v Objednávce jsou Prodávajícím bez dalšího považovány za správné a úplné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky její obdržení Objednateli potvrdí automaticky generovanou elektronickou zprávou, a to na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v Objednávce (dále jen „E-mailová adresa Objednatele“).
 7. Objednatel si je vědom skutečnosti, že VOP a Zásady ochrany osobních údajů, vše v platném a účinném znění, jsou také kdykoliv dostupné na webové adrese E-shopu GIB www.gibjewels.com.
 8. Objednatel bere na vědomí, že Prodávající je vždy oprávněn v souvislosti s realizací Objednávky kontaktovat Objednatele, a to prostřednictvím E-mailové adresy Objednatele či telefonicky.
 9. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy s Prodávajícím. Náklady Objednatele vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí Objednatel sám.
 10. Objednávku, která neobsahuje veškeré požadované náležitosti a/nebo není učiněna v souladu s těmito VOP Prodávající není povinen akceptovat. Prodávající je podle svého uvážení oprávněn vyzvat Objednatele k opravě či doplnění takové Objednávky, a to do 5 dnů ode dne, kdy byla Objednateli výzva zaslána. Nebude-li taková Objednávka ve stanovené lhůtě oprávněna či doplněna, hledí se na ní, jako by nebyla nikdy učiněna.

III. Ceny produktů, platební podmínky

 1. V E-shopu GIB jsou u jednotlivých Produktů uvedeny ceny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) ve výši dle platných a účinných právních předpisů. Zobrazené ceny v E-shopu GIB zůstávají v platnosti po celou dobu jejich zobrazení v E-shopu GIB, přičemž platí, že pro Objednatele je závazná cena Produktu potvrzená Prodávajícím v Objednávce (dále jen „Cena Produktu“). Prodávající je oprávněn uzavřít Kupní smlouvu za zcela individuálních podmínek sjednaných s konkrétním Objednatelem. Prodávající je oprávněn ceny Produktů jednostranně měnit s tím, že na Kupní smlouvy, které byly uzavřeny před takovou změnou, nebude mít tato změna vliv.
 2. Sjednanou kupní cenu, která se vždy rovná Ceně Produktu (dále jen „Kupní cena“) může Objednatel Prodávajícímu zaplatit jedním z níže uvedených způsobu zvolených Objednatelem v Objednávce:
 • bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího: 123-103500227/0100. Účet je veden u Komerční Banky, a.s., Václavské nám. 796/42, 114 07 Nové Město;
 • bezhotovostně platební kartou, rychlým převodem a Google Pay prostřednictvím platební brány;
 • platbou na dobírku při převzetí Produktu, a to buď v hotovosti nebo platební kartou, dle možností Kurýra.
 1. Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že v případě prodlení se zaplacením Kupní ceny je Prodávající oprávněn kdykoliv od prvního dne trvání takového prodlení od Kupní smlouvy odstoupit. Objednatel bere na vědomí, že neuhradí-li Objednatel Kupní cenu zvoleným způsobem dle bodu III.3 písm. a) VOP do pěti (5) dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy ve smyslu bodu II.9 VOP, Prodávající je oprávněn Objednávku Objednatele stornovat. O odstoupení je Prodávající povinen Objednatele informovat prostřednictvím elektronické zprávy na E-mailovou adresu Objednatele.
 2. Prodávající ke každé zaplacené Objednávce Objednatele v souladu s Kupní smlouvou vystaví daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu pošle Prodávající Objednateli jako součást Objednávky.
 3. Případné slevy na Produkty nabízené Prodávajícím není možné vzájemně kombinovat, nebude-li Prodávajícím výslovně uvedeno jinak.

IV. Dodací a přepravní podmínky

 1. Obecně platí, že zasílání zajišťuje společnost Česka Pošta a Zasilkovna. Zboží je vydáváno v množství běžném pro domácnost a pouze koncovým spotřebitelům. Produkt bude dodán na adresu uvedenou Objednatelem v Objednávce. Náklady na přepravu a dodání Produktů hradí Prodávající, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak.
 2. Produkt bude Objednateli, případně Příjemci, odeslán v případě bezhotovostních plateb dle bodu III.3 písm. a), b) do 3 pracovních dnů od řádného přijetí celé Kupní ceny v souladu s Kupní smlouvou a těmito VOP.
 3. Objednatel se zavazuje Produkt při jeho dodání řádně převzít.
 4. Objednatel, případně Příjemce, je povinen při převzetí Produktu od Kurýra zkontrolovat, zda není porušen či zdeformován obal Produktu a jakoukoliv případnou závadu bezprostředně Kurýrovi oznámit a zároveň s ním sepsat zápis o škodě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Objednatel není povinen Produkt převzít v případě porušení obalu Produktu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky.
 5. Objednatel bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn ve výjimečných případech objednaný Produkt Objednateli, případně Příjemci, nedodat, a to především v případě výskytu technických chyb v rámci Webového rozhraní E-shopu GIB souvisejících se specifikací Produktu, Cenou Produktu, dostupností Produktu apod. Prodávající v takových výjimečných případech vrátí bezodkladně Objednateli Kupní cenu, byla-li uhrazena.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Prodávající není vůči Objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
 2. Jakékoli zprávy Objednatele či případné stížnosti mohou být Objednatelem zaslány Prodávajícímu k vyřízení na e-mailovou adresu Prodávajícího [email protected]. Odpověď na zprávu Objednatele či vyřízení stížnosti Objednatele odešle Prodávající na E-mailovou adresu Objednatele.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 000 20 869, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa http://www.coi.cz. Při řešení sporů mezi Prodávajícím a Objednatelem z Kupní smlouvy je rovněž možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. Objednatel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

VI. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Je-li případné vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Objednatel právo:
 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • na odstranění vady opravou věci; nebo
 • odstoupit od Kupní smlouvy.
 1. V případě vadného plnění dle bodu VI.3. VOP Objednatel sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádá-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Objednateli, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat místo odstranění vady odstoupení od Kupní smlouvy. Nezvolí-li si Objednatel své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
 2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady. Dokud Objednatel neodstoupí od Kupní smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li Prodávající takovou vadu Produktu včas nebo vadu Produktu odmítne odstranit, může Objednatel od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Prodávajícího.
 3. Neoznámí-li Objednatel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, byla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Objednatel mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání věci.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti (3) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Právo z vadného plnění v souladu s ust. § 2167 OZ Objednateli nenáleží (i) u věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (ii) na opotřebené věci způsobené jejím obvyklým užíváním, (iii) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Objednatelem, nebo (iv) vyplývá-li to z povahy věci.
 5. Objednatel je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění tak, že vyplněním reklamačního formuláře, který je ke stažení na www.gibjewels.com, jeho zasláním elektronickou poštou na adresu [email protected] nebo vytištěním a zasláním společně s reklamovaným Produktem, jeho certifikátem a číslem objednávky na adresu BIG jewels, s.r.o., V jirchařich 1265.11, Praha 1, PSČ 110 00.
 6. Prodávající doporučuje k reklamovanému Produktu přiložit vždy kopii dokladu o zakoupení Produktu.
 7. Kontaktní údaje Prodávajícího:
  BIG Jewels, s.r.o., V Jirchářích 1265.11, Praha 1, PSČ 110 00
  Vyřizování reklamací zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected].
  Aktuální kontaktní údaje Prodávajícího budou rovněž vždy dostupné na Webovém rozhraní E-shopu GIB.
 8. Reklamaci Prodávající vyřídí nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, resp. od okamžiku, kdy Prodávající obdrží od Objednatele reklamovaný Produkt. Prodávající se s Objednatelem může dohodnout na delší lhůtě.
 9. Prodávající vydá Objednateli písemné potvrzení o vyřízení reklamace, tj. o tom, kdy Objednatel právo uplatnil, o obsahu reklamace, o požadovaném způsobu vyřízení reklamace a dále o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné zdůvodnění k zamítnutí reklamace. O vyřízení reklamace je Objednatel informován zasláním e-mailové zprávy na E-mailovou adresu Objednatele.
 10. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že u Produktů zakoupených v E-shopu GIB není možné uplatňovat práva z vadného plnění osobně v Prodejnách Prodávajícího.
 11. Další práva a povinnosti smluvních stran mohou být upraveny v reklamačním řádu Prodávajícího.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) OZ nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy u Produktu, který byl upraven podle přání Objednatele nebo pro jeho osobu.
 2. Pokud se nejedná o Produkt, na který se vztahuje bod VII.1. VOP, je Objednatel oprávněn dle ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) OZ od Kupní Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí Produktu Objednatelem, případně Příjemcem. Jedná-li se o Kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůtě ode dne převzetí poslední dodávky zboží, resp. Produktů.
 3. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě dle bodu VII.2. VOP na e-mailovou adresu [email protected] nebo poštovní adresu BiG jewels, s.r.o., Betlémské nám. 11/259, 110 00 Staré Město. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Objednatel využít Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy, který je dostupný na Webovém rozhraní E-shopu GIB.
 4. Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na adresu Prodávajícího hradí Objednatel. Prodávající doporučuje, aby v případě vrácení Produktu ve smyslu bodu VII.4. VOP Objednatel odeslal poštovní zásilku jako „NEdoporučený balík“. V případě nedoručení (ztráty) zásilky Prodávajícímu se Objednatel, jakožto odesílatel zásilky, zavazuje podat dopravci příslušnou reklamaci, případně poskytnout veškerou jinou nezbytnou součinnost Prodávajícímu k dohledání zásilky. Zásilka odeslaná Objednatelem „na dobírku“ nebude Prodávajícím převzata.
 5. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Produkt, který má být Prodávajícímu vrácen nesmí být poškozen, nesmí jevit známky opotřebení a nebo používání a nebyl upraven podle přání Objednatele nebo pro jeho osobu.
 6. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Produkt zakoupený v E-Shopu GIB není možné vrátit osobně v Prodejnách Prodávajícího. Objednatel se zavazuje k vrácení předmětného Produktu výhradně v souladu s bodem VII.4. VOP.
 7. V případě odstoupení od kupní smlouvy Prodávající vrátí Objednateli uhrazenou částku za zboží do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Je však třeba vzít na vědomí, že vrácení peněz proběhne až poté, co Objednatel vrátí zboží nebo prokáže, že Objednatel zboží odeslal Prodávajícímu. Kromě kupní ceny Objednatel má také nárok na vrácení nákladů spojených s dodáním zboží k Objednateli. Pokud Objednatel však zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízí Prodávající, náklady na dodání zboží budou vráceny ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Peníze Objednateli budou vráceny stejným způsobem, jakým byly přijaty, pokud Objednatel nebude požadovat vrácení prostředků jiným způsobem.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že údaje vztahující se k Produktům nebo k Ceně Produktů uvedené v E-shopu GIB byly bez vědomí Prodávajícího třetí osobou změněny, nebo pokud zásoby Prodávajícího neumožňují řádné splnění Kupní smlouvy a těchto VOP.
 9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že je-li společně s Produktem Objednateli poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva Objednatele odstoupit od Kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá platnosti a účinnosti a Objednatel je povinen spolu s vráceným Produktem vrátit i takový poskytnutý dar. Nenavrácený dar ve smyslu předchozí věty tohoto bodu VOP je bezdůvodným obohacením Objednatele.
 10. V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit od Kupní smlouvy, pokud dodané zboží bylo upraveno dle individuálních požadavků a přání Objednatele. Druhým případem, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je uplatnění Dárkového poukazu, a to ani ve 14denní lhůtě. Bez ohledu na to, zda byl poukaz uplatněn v plné výši či částečně, není možné od smlouvy odstoupit po uplynutí lhůty trvající čtrnáct (14) dnů ode dne doručení dárkového poukazu.

VIII. Výměna 

 1. Výměna šperku je možná ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí Objednatelem, a to pouze za šperk stejné nebo vyšší hodnoty zakoupeného prostřednictvím E-shopu GIB. Při výměně šperku může Objednavatel využít Formulář pro výměnu, který je dostupný na Webovém rozhraní E-shopu GIB. Případný cenový rozdíl uhradí Objednatel bankovním převodem na účet Prodávajícího nebo dobírkou.
 2. V případě výměny za zboží v nižší hodnotě Objednatel postupuje v souladu s bodem VII.3. VOP.
 3. Objednatel při vrácení šperku postupuje v souladu s bodem VII.4., resp. VII.5. VOP.
 4. Objednatel bere na vědomí, že výměnu lze provést pouze v souladu s bodem VII.7. VOP.
 5. Objednatel bere na vědomí, že výměnu nelze provést u šperku, který byl upraven podle přání Objednatele nebo pro jeho osobu.
 6. Pokud Objednatel zakoupí zboží v rámci akce s uplatněnou slevou a následně si přeje zboží vrátit, je možné ho pouze vyměnit za jiné zboží dostupné v nabídce Prodávajícího.
 7. Prodávající vymění zboží zakoupené v rámci akce pouze v případě, že je zboží vráceno v původním stavu a bez známek opotřebení. Výměna zboží je možná pouze jednou a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.
 8. Pokud Objednatel zakoupí zboží v rámci akce a následně si přeje zboží vrátit, může být nabídnuta možnost nahrazení vráceného zboží dárkovým poukazem ve stejné hodnotě, jako byla hodnota původně zakoupeného zboží.
 9. Dárkový poukaz je platný po dobu 12 měsíců ode dne jeho vystavení a může být použit pouze na nákup zboží u Prodávajícího.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Objednatel akceptací těchto VOP bere na vědomí, že všechny fotografie v E-shopu GIB jsou ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, autorskými díly a Prodávající je připraven tyto fotografie jako autorská díla chránit a případně podniknout veškeré právní kroky, pokud by s nimi bylo neoprávněně nakládáno.
 2. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto VOP nebo Kupní smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude se takový účinek vztahovat pouze na dotčené ustanovení a pouze v rozsahu takové neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti, bez toho, že by mělo jakýkoli vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP nebo Kupní smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení VOP či Kupní smlouvy platným, účinným a vymahatelným ustanovením se stejným nebo alespoň obdobným významem tak, aby úmysl smluvních stran nebyl takovou změnou VOP či Kupní smlouvy dotčen nebo byl dotčen v co nejmenší míře.
 3. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany Kupní smlouvy sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem.
 4. Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy je přílohou těchto VOP a tvoří jejich nedílnou součást.
 5. Kupní smlouvy včetně VOP jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě po dobu pěti (5) let. Přístup k archivovaným Kupním smlouvám má výlučně Prodávající, případně subjekt Prodávajícím pověřený k archivaci Kupních smluv. Tyto pověřené osoby nejsou oprávněny zpřístupnit Kupní smlouvy třetím osobám.
 6. Objednatel prohlašuje, že si tyto VOP řádně přečetl, považuje je za srozumitelné a v celém rozsahu akceptovatelné a přiměřené.
 7. Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy je stažení zde.